شادی و خنده با 
عموشادان و خاله پردیس

تابستان عمو شادان و خاله پردیس با کلی شعر و موسیقی و فضای شاد کنار ما هستند. ‌

شعر می‌خوانیم، می‌خندیم و شادی می‌کنیم و  خوش می‌گذرانیم!