کاغذها را تا‌به‌تا کن

سازه‌های خلاقانه با کاغذ!

در اینجا کاغذ را تا می‌زنی و

انواع موجودات را خلق می‌کنی.

از گنجشک و طاووس تا اژدها!!